Scroll Top

Федерация “Един от нас” призовава за отхвърляне на доклада “Noichl”, който е против националните суверенитети и за налагане на аборта

#StopNoichlReport

Във вторник, 9 юни 2015 г., Европейският парламент ще бъде помолен да гласува за приемане на доклада “Noichl”, който представя изкривено разбиране за равенството чрез фокусиране върху сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП /SRHR/), абортите, безплатна контрацепция за предоставяне на непълнолетните и др.

Гласувайте против резолюцията на доклада на адрес:
http://www.citizengo.org/en/24661-eu-seeks-enshrine-devastating-gender-ideology-upcoming-vote

Този доклад, който ще бъде представен от Maria Noichl (от Германия, член на групата на социалистите), предлага Европейският парламент да гласува резолюция “за стратегия на ЕС за равенство между мъжете и жените след 2015 г.”.

СРЗП, аборти, контрацепция

“26. Призовава Комисията да съдейства на страните членки като подсигури висококачествени, географски подходящи и лесно достъпни услуги в областта на сексуалните и репродуктивни права, сигурни и легални аборти и контрацепция, а също и основна здравна грижа;”

“34. Подчертава универсалния достъп до сексуално и репродуктивно здраве и свързани права е фундаментално човешко право, и призовава Комисията да се увери, че сътрудничеството за Европейско развитие възприема подход, базиран на човешките права; набляга на важността на услугите за семейно планиране, информация и образование за намаляване на майчината смъртност и смъртността при новородените (…);”

– СРЗП включва и абортите

Медицински асистирана репродукция

“28. Призовава Комисията да насърчи страните членки да съхраняват (медицинска) подкрепа за плодовитостта (фертилитета) като индивидуално право и да спре дискриминацията при достъпа за лечение на неплодовитостта и асистираното размножаване;”

– Това включва медицинска подкрепа за забременяване на несемейни жени и лесбийки.

Сексуално образование

“Призовава Комисията и страните членки да въведат програми за сексуално образование в училищата, съветване и достъп до контрацепция за младите хора

– Европейският съюз няма компетенция в тези области

Липса на уважение към принципа на субсидиарност

По време на гласуване на Комисията по правата на жените и равенството на половете (FEMM committee) на 6 май, всички искания за промяна (тъй като СЗРП, абортите и сексуалното образование са строго национални въпроси) са били отхвърлени.

“Един от нас” изказва съжаление, че някои групи в Европа насилствено и непрестанно вървят срещу основния принцип в ЕС – за субсидиарност. Ясно доказателство за това беше имейл изпратен от социалистическото френско правителство до френски членове на Европейския парламент, в които френското правителство ги моли да подкрепят в резолюцията за доклада “Noichl” изреченията “за СЗРП и достъпа до аборт”, въпреки, че е против “принципът на субсидиарност” и дори да е срещу резолюцията от 10 декември 2013 г., която отхвърли доклада “Estrela” заявявайки, че “формулирането и прилагането на политиките по СЗРП и за сексуалното образование (…) е в компетенцията на страните членки”, а не на Европейския съюз, според Лисабонския договор.

Предлагането за резолюция на доклада “Noichl” е атака върху принципа на субсидиарност и на разделението на компетенциите между ЕС и страните членки, и по тази причина е незаконно.

Федерацията “Един от нас”, родена след отказа на Европейската комисия да приеме и да действа по най-успешната Европейска гражданска инициатива със същото име и която събра повече от 2 милиона подписа, подкрепя автентичното равенство между мъжете и жените и призовава за пълно отхвърляне на доклада му по посочените причини. Тя обръща внимание на ЕС и Комисията да се вслушват в гласа на европейските граждани и тяхната загриженост, за повтарящата се в Европейския съюз неетична позиция, заставаща срещу принципа на субсидиарност.

Насърчаваме всички членове на парламента да демонстрират в Европейския парламент най-силно посвещение към човешкото достойнство и следователно, да гласуват в полза на алтернативното намерение за резолюция.

***

Европейската федерацията за живот и човешко достойнство “Един от нас” е международна неправителствена, неполитическа и неденоминационна федерация с идеална цел, която е регистрирана съгласно белгийските закони.

Нейната легална същност изцяло се различава от посочената по-горе Европейска гражданска инициатива и е съставена до настоящия момент от 28 национални и местни организации – юридически лица, предоставящи грижа, съвет и услуги за безплатна защита на човешкия живот и достойнство в цяла Европа.

 

Оригинал: http://www.oneofus.eu/the-one-of-us-federation-calls-to-the-rejection-of-the-anti-sovereignity-and-pro-abortion-noichl-report/
Източник: Европейската федерацията за живот и човешко достойнство “Един от нас”

Свързани публикации