Scroll Top

Устав на Сдружение “Избор за живот”

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на юридическото лице с нестопанска цел „ИЗБОР ЗА ЖИВОТ”, изписано с латински букви “PRO-LIFE CHOICE”, приет на учредително събрание на 29.04.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. СДРУЖЕНИЕ „ИЗБОР ЗА ЖИВОТ”, изписано с латински букви “PRO-LIFE CHOICE”, е юридическо лице, сдружение на физически лица – съмишленици, за осъществяване на общественополезна дейност в подкрепа на гражданите и обществото за запазването и защитата на живота и здравето им и за постигане на по-добър и пълноценен живот, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

Чл. 2. Сдружението осъществява своята дейност, като се самоиздържа, без да формира и разпределя печалба.

Чл. 3. (1) Наименованието на сдружението е „ИЗБОР ЗА ЖИВОТ”, изписано с латински букви “PRO-LIFE CHOICE”.
(2) Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, ул. „Хризантема“ №20, вх. Б, ет. 3, ап. 11.
(3) Наименованието на сдружението, седалището, адреса, съда на регистрацията, номера на съдебната регистрация, БУЛСТАТ, както и адреса за кореспонденция ще бъдат изписвани в документите за кореспонденцията на сдружението.

Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок и не е ограничено с друго прекратително условие.

Чл. 5. В дейността си сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„ИЗБОР ЗА ЖИВОТ”, изписано с латински букви “PRO-LIFE CHOICE”, ще се ръководи от действащото в страната законодателство, на основата на традициите и международния опит, този устав и решенията на ръководните органи, приети въз основа на тях.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 6. Цели:
„ИЗБОР ЗА ЖИВОТ”, изписано с латински букви “PRO-LIFE CHOICE”:

 1. Насърчава и подпомага обществото за дейности свързани със запазването и защитата на живота и здравето на всички човешки същества независимо от техния пол, възраст, произход, религия и други различия.
 2. Обединява интересите и усилията на своите членове в подкрепа на тяхното собствено личностно и обществено развитие и за извършването на дейности за постигане на по-добър и пълноценен живот за цялото общество.
 3. Представлява и защитава според възможностите си интересите на своите членове пред всички органи и организации – обществени, общински, областни, национални, международни и др.
 4. Подкрепя и разпространява идеята за правото на живот и лична свобода, равенство пред закона и толерантност към убежденията и вярванията на гражданите.
 5. Съдейства за информирането, прилагането и насърчаването в обществото на християнските добродетели, ценности и култура.
 6. Работи съвместно с изпълнителната, законодателната и съдебната власт, областните и общинските администрации, други правителствени и неправителствени формални и неформални общественополезни организации за осъществяването на своите цели.
 7. Използва всички налични средства за комуникация – лични разговори, срещи, конференции, семинари, печатни и електронни издания, радио, телевизия, и др. – за разпространяване на информацията, свързана с идеите и дейностите на Сдружението.

Чл. 7. (1) За постигане на целите си сдружението:

 1. Създава условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на граждани и юридически лица за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси за целите на Сдружението;
 2. Работи за създаване на неформални структури от творчески тип и мрежа от сътрудници и спомоществователи за осъществяване целите на Сдружението.
 3. Осъществява контакти и взаимодействие с различни общини на територията на Република България (орган на местното самоуправление и местната администрация), както и с други партньори – физически и юридически лица – за привличане на инвестиции и иницииране на различни форми за подпомагане на социални и културни мероприятия.
 4. Осъществява и подкрепя инициативи и начинания, свързани с подкрепа на семейните и духовните традиции, обичаи и празници.
 5. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия във връзка с основните цели на Сдружението.
 6. Извършва директно и индиректно идейно подпомагане на физически и юридически лица, споделящи и подкрепящи целите на Сдружението.
 7. Организира срещи, дискусии и други форуми във връзка с реализация на същите, подсигуряване на консултантска дейност за осъществяване на целите на Сдружението.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, а именно: консултантска, рекламна, издателска дейност; маркетингови проучвания и анализи, изпълнение на държавни и фирмени поръчки за изследвания, разработки, издания и проекти; разработване и реализиране на проекти, финансирани от национални и международни фондове; други дейности, в съответствие с целите на сдружението.
(3) Приходите от допълнителната стопанска дейност се разпределят и разходват с решение на УС на сдружението.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което приема и спазва устава на Сдружението, споделя целите му и редовно плаща определения от Общото събрание членски внос. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 9. Нови членове на Сдружението се приемат по тяхна писмена молба, подадена на хартия или в електронен вид, отправена до Управителния съвет. В молбата кандидатът за член декларира, че е запознат и приема този Устав, ще работи за постигането на целите на Сдружението и редовно ще плаща членския cи внос. Компетентен да се произнесе по приемане на новия член е Управителният съвет. При отказ, решението му може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок пред Общото събрание на Сдружението, като въпросът се разглежда задължително на първото следващо заседание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 10. Новите членове се вписват в книгата за членове на Сдружението, като за физическите лица се посочват пълните три имена, точен адрес, ЕГН, телефон, а за юридическите лица – наименование, седалище и адрес, данни за съдебна регистрация и БУЛСТАТ.

Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.12. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му, да се ползва от социалните придобивки, осигурени от Сдружението.

Чл. 13. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да работи активно за постигане на целите му;
 2. да спазва настоящия Устав, да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 3. да заплати встъпителна членска вноска и редовно да плаща годишния си членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание;
 4. да не ползува членството си за цели, противоречащи на закона, морала и този устав, като при всички случаи пази доброто име на Сдружението.

Чл. 14. Членството се прекратява:

 1. с едностранно едномесечно писмено волеизявление до Сдружението;
 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. при изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. при отпадане.

Чл. 15. При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението, ако има такива.

Чл. 16. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи:

 1. при съществено и грубо нарушаване на Устава и произтичащи от него задължения;
 2. при извършване на действия, уронващи доброто име на Сдружението или компрометиращи прогласените му цели;
 3. при неплащане на членския внос, след изрична писмена покана отправена до члена с препоръчано писмо с обратна разписка;

(2) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.

Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В него участват всички членове лично, а юридическите лица от представляващите ги по закон или чрез изрично упълномощени представители.

Чл. 19. (1) Общото събрание на Сдружението се провежда един път на всеки 12 месеца (един път в годината) .
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете, отправено до Управителния съвет. Ако в едномесечен срок от искането Управителният съвет не свика заседание на Общото събрание, заинтересованите страни могат да сезират компетентния съд и да искат от него свикването му.
(3) Поканата за годишното или извънредно Общо събрание се изготвя от Управителния съвет, като членовете му се уведомяват лично за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.
(4) Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко 50% плюс един от всички членове. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага с един час по-късно, след което се провежда при същия дневен ред, като се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.
(5) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Гласуването е лично и не се допуска гласуване с пълномощно.
(6) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и прекратяване на Сдружението, за сливането и с други организации, за изключване на членове и за размера на членския внос е необходимо мнозинство – 2/3 от присъстващите.
(7) Гласуването се извършва явно, освен когато Общото събрание вземе решение определен въпрос да бъде гласуван тайно, както и при избора на ръководни органи или освобождаване на членове на такива.
(8) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
(9) Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 20. (1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. приема годишен план и бюджет за дейността му;
 4. утвърждава структурата на Сдружението;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя броя на членовете. Членовете на УС се избират за пет години.
 6. разглежда и се произнася по жалби на решения и действия на УС;
 7. определя размера на встъпителната вноска и на членския внос на редовните членове и приема годишния бюджет;
 8. приема годишния отчет за извършената дейност и изпълнението на бюджета на Управителния съвет
 9. разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет;
 10. решава всички въпроси относно дейността на Сдружението;
 11. взема решение за прекратяване дейността на сдружението и назначава ликвидатори, освен в случаи на производство по несъстоятелност.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия Общото събрание, от лицето водило протокола.
(3) Сдружението води книга за протоколите от заседанията на Общото събрание.

Чл. 21. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от неговия Председател.
(2) Управителният съвет се състои от 3-има членове на сдружението, избрани от Общото събрание.

Чл. 22. (1) Управителният съвет организира и ръководи работите на Сдружението и изпълнява всички функции, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Чл.23. (1) Управителният съвет:

 1. избира председател на УС и Зам. Председател;
 2. определя обема на представителната власт на отделни свои членове
 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 7. приема нови членове и изключва членове
 8. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на всеки три месеца. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на Сдружението до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата, часа и мястото където ще се проведе заседанието и неговия дневен ред.
(3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъствуват най-малко 2/3 от членовете му.
(4) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство най-малко 2/3 гласа.

Чл. 23. (1) Председателят на Управителния Съвет се избира от УС за срок от 5 години.
(2) Председателят на УС представлява Сдружението в отношенията му с трети лица.

Чл. 24. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват разисквания, предложения, заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Протоколите от заседанията на ръководните органи на Сдружението са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 25. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 26. (1) Източници на средства на Сдружението са от:

 1. членски внос (встъпителен и годишен) в размери, определени от Общото събрание;
 2. доброволни вноски, субсидии
 3. дарения;
 4. реклама, курсове, семинари, обслужваща дейност и други източници, допустими съгласно действащото законодателство.

(2) Встъпителната вноска е в размер на 12 (дванадесет) лева
(3) Годишният членски внос в размер на 12 (дванадесет) лева.
(4) Годишният членски внос се внася на един път в рамките на календарната година, в срокове, определени от Общото събрание.

Чл. 27. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.

Чл. 28. По решение на ОС на Сдружението могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

Чл. 29. По решение на ОС за осъществяване на целите си Сдружението може да обособява имущество и да се създават търговски субекти по установения в страната законодателен ред.

VI. СЧЕТОВОДСТВО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 30. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си.

Чл. 31. Годишният финансов отчет, отчета за дейността се внасят за разискване и приемане на редовно годишно Общо събрание.

Чл. 32. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 33. Сдружението не разпределя печалба.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34. Дружеството се прекратява

 1. по решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Чл. 35. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ и Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл. 37.Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 38. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „ИЗБОР ЗА ЖИВОТ”, изписано с латински букви “PRO-LIFE CHOICE”, състояло се на 29.04.2013 г. в гр. София.