Scroll Top

Становище на Сдружение “Избор за живот” против ратифицирането на Истанбулската конвенция

Становище на Сдружение "Избор за живот" срещу Истанбулската конвенция

До Президента на Република България

До Парламента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Главния прокурор на Република България

До Министъра на здравеопазването

До Министъра на образованието и науката

До Министъра на правосъдието

До българската общественост и българските медии

 

Уважаеми дами и господа,

Като Председател на Управителния съвет на Сдружение „Избор за живот“ бих искал да изразя становището на нашата организация с нестопанска цел по въпроса за ратифицирането от Българския парламент на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие т. нар. Истанбулска конвенция.

Изхождайки от нашата дейност в защита на правото на живот и достойнство на всяко човешко същество от момента на зачатието до момента на естествената смърт, ние смятаме, че с ратифицирането на Истанбулската конвенция ще бъде допусната нежелана намеса във вътрешното ни законодателство в областта на общественото здравеопазване, а именно: възможно бъдещо задължаване на страните членки на Европейския съюз чрез ратификация на конвенцията от Съвета на Европа да гарантират достъп до контрацепция, аборти и ин витро процедури за всички жени и момичета, с което ние не сме съгласни. Въпреки, че такова задължение не е записано директно в самата конвенцията, то е част от „Междинния доклад по предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие на Съвета на Европа“, изработен от докладчиците Кристине Рево Д`Аллон Бонеф и Анна Мария Кораца Билд, който казва, цитирам:

„4. категорично заявява, че отказването на услуги в сферата на сексуалното и репродуктивното здраве и права, включително на безопасен и законен аборт, е форма на насилие срещу жените и момичетата; твърди, че жените и момичетата трябва да имат контрол върху своите тела и сексуалност; призовава всички държави членки да гарантират всеобхватно образование в областта на сексуалността, непосредствен достъп за жените до семейно планиране и пълния обхват от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве, включително съвременни методи за контрацепция и безопасен и законен аборт;“

Комисията по правата на жените и равенството между половете ФЕММ в свое прессъобщение свързано с Истанбулската конвенция заявява:

„Отказването на сексуални и репродуктивни здравеопазване и права, включително безопасен и законен аборт, според текста, е форма на насилие срещу жените и момичетата. Евродепутатите твърдят, че жените и момичетата трябва да имат контрол над своите тела… Истанбулската конвенция подсигурява, че културата, обичаите, религията, традициите или т. нар. „чест“ не могат да бъдат оправдания за каквито и да е актове на насилие срещу жените.“

Ние смятаме, че съгласно Истанбулската конвенция, България като страна членка на Европейския съюз в бъдеще може да бъде подложена на натиск и задължена да гарантира услуги за контрацепция, аборти и ин витро процедури без ограничение за тези жени и момичета, които не могат да си ги позволят по една или друга причина, което ще наложи да бъдат заложени средства за целта в бюджета на Здравната каза и националния ни бюджет. Това според нас е недопустимо. Българските граждани не могат да бъдат задължавани да осигуряват средствата за чужда контрацепция, аборти или сексуално и репродуктивно здраве чрез своите здравни осигуровки или данъци.

Допълнително смятаме, че самият процес на предварително обществено обсъждане, подписването на конвенцията и подаването ѝ за ратификация в Парламента, са в нарушение най-малкото на Чл. 4, Чл. 6 и Чл. 7 от Закона за международните договори, а също и на Чл. 27 и Чл. 28 от Закона за нормативните актове. Обяснителният доклад за конвенцията не е преведен на български език. Също така задължителните документи, които трябва да съпровождат текста на Закона за подписване, обсъждане и ратификация на конвенцията не са били качени на сайта на Министерство на правосъдието, в портала за обществени консултации на Министерски съвет и на сайта на Народното събрание.

Съществуват и редица други проблеми с текста на конвенцията и прилагането ѝ след нейното евентуално ратифициране, сред които:

  • Неясната дефиниция за насилие, като дейности „които водят или е вероятно да доведат до … увреждания или страдание за жените“ (Чл. 3 а)
  • Липса на дефиниция на понятието „психологическо насилие“ (Чл. 3 б)
  • Дефиницията на пола, като социална, а не биологична конструкция (Чл. 3 в), което противоречи на българското законодателство и неговите традиции.
  • Противоречие на Чл. 4, т. 4 от конвенцията с Чл. 6, ал. 2 в Конституцията на Република България.
  • Налагане на образование за изкореняване на традиционните роли на пола (Чл. 14), които не са дефинирани нито като класификация, нито по друг начин в конвенцията.
  • Нежелано „словесно поведение от сексуално естество“ се определя като сексуален тормоз дори без свидетели (ако има „последица накърняване на достойнството“, Чл. 40) за разлика от настоящото законодателство в ЗЗДискр. Чл. 1, т. 2, където е само пред други лица и свидетели.
  • Задължително приемане на бежанци заради насилие основано на пола и забрана за връщането им (Чл. 60 и Чл. 61).

Поради всички описани по-горе причини, ние изразяваме несъгласието си за ратифицирането на Истанбулската конвенция и призоваваме за нейното оттегляне от Парламента.

23.01.2018 г.

С уважение,
Ивайло Тинчев
Председател на Управителния съвет на Сдружение “Избор за живот”


Становище на “Избор за живот” във връзка с Истанбулската конвенция

Изказване на г-н Ивайло Тинчев, председател на Управителния съвет на Сдружение “Избор за живот” по време на “Обществената дискусия за Истанбулската конвенция”, организирана от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Свързани публикации